Beleidspost aanbesteden moet besparen en verbeteren
04 oktober 2016 Isabelle Kooderings Clémens

Beleidspost aanbesteden moet besparen en verbeteren

PIANOo en Tenderned worden ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat staat in de Rijksbegroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2017. In de begroting is veel ruimte opgenomen voor de beleidspost aanbesteden.

Het besluit is een bezuinigingsmaatregel en stap tot verbetering ineen, stelt Aanbestedingsnieuws. Het budget voor PIANOo en Tenderned wordt verlaagd, ook na inbedding in RVO.nl. Toch is het de bedoeling van minister Henk Kamp (VVD) dat de aanbestedingspraktijk wordt verbeterd. Eerder dit jaar werd tot dit doel al een aanjager benoemd voor het traject Beter Aanbesteden. Deze aanjager, Matthijs Huizing, wil aanbestedende diensten en ondernemers efficiënter laten samenwerken.

Beter Aanbesteden

Beter Aanbesteden sproot voort uit de evaluatie van de Aanbestedingswet en is erop gericht aanbestedingen in de praktijk te verbeteren. Uit de evaluatie kwam naar voren dat problemen rond aanbestedingen niet in de wet zitten, maar in de toepassing aanbestedingsregels. Een regionale aanpak en een dialoog tussen aanbestedende dienten en ondernemers moeten tot verbeteringen leiden.

PIANOo

PIANOo wordt dit jaar nog stapsgewijs overgeheveld naar RVO.nl. Momenteel valt de dienst nog onder het ministerie van Economische Zaken, maar de taken van PIANOo zouden beter aansluiten op die van RVO.nl, dat verantwoordelijk is voor het voorlichten van ondernemers over aanbestedingsregels.

Tenderned

Een belangrijke taak op dit vlak is weggelegd voor Tenderned. Het elektronische aanbestedingssysteem regelt de informatievoorziening voor aanbestedingen. Alle overheidsopdrachten zijn op één plek te vinden. CINFIELD gebruikt de dienst bijvoorbeeld om haar klanten te informeren over nieuwe aanbestedingen die op hen van toepassing zijn.

Volgens het ministerie levert Tenderned een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van overheidsinkoop, de verbetering van naleving van aanbestedingsregels en de beperking van administratieve lasten voor ondernemers. Het beheer is in handen van het expertisecentrum Aanbesteden van PIANOo. Vandaar dat ook Tenderned meeverhuist naar RVO.nl.

Beleidspost aanbesteden moet besparen en verbeteren

Alexander Reuvers van CINFIELD: Interessante ontwikkeling. Ligt de nadruk op de beoogde kostenbesparingen of op het verbeteren van de aanbestedingspraktijk? Onderbrenging bij RVO.nl doet vermoeden dat de focus ligt op de verbeterde aanbestedingspraktijk ten behoeve van de markt en haar Nederlandse ondernemingen. Tegelijkertijd lijkt een rijksdienst voor ondernemend Nederland een contradictio in terminis, om nog maar te zwijgen over het voorbijgaan aan Europese ondernemingen. De interne markt van de EU is immers een ruimte zonder binnengrenzen waar vrij verkeer plaatsvindt, gestoeld op achterliggende fundamentele vrijheden. Decentrale overheden moeten in hun inkoop- en aanbestedingspraktijk met name rekening houden met de waarborg van de volgende fundamentele vrijheden: het vrij verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten. Discriminatie naar nationaliteit is in het Verdrag betreffende de Werking van de EU expliciet uitgesloten, dus ik ben benieuwd hoe dit door RVO.nl wordt gewaarborgd. Ik wil niet zozeer een lans breken voor de aanbestedingsrichtlijnen, maar wel voor de markt. In hoeverre is de markt, via VNO-NCW, MKB Nederland, commissies en brancheorganisaties betrokken in deze besluitvorming?